Nhằm hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần giảm thiểu việc