Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh công bằng là một điều không thể thiếu